Pre učiteľa I. STUPEŇ ZŠ a MŠ Slovenský jazyk šaša Tomáša - Rozprávky na počúvanie

Slovenský jazyk šaša Tomáša - Rozprávky na počúvanie

Popis Typ
Slovenské ľudové rozprávky Slovenské ľudové rozprávky
Ako išlo vajce na vandrovku Ako išlo vajce na vandrovku
Koza odratá a jež Koza odratá a jež
Mechúrik Koščúrik Mechúrik Koščúrik
Starý Bodrík a vlk Starý Bodrík a vlk
Kapsa potras sa Kapsa potras sa
O Jankovi Polienkovi O Jankovi Polienkovi
O troch grosoch O troch grosoch
O psíkovi a mačičke O psíkovi a mačičke
Odporúčacia doložka Odporúčacia doložka

Edičný katalóg


Doobjednávací list


Vlastný balíček

 

 

Predstavujeme vám produkt Výhodný balíček:

 

 

Návod, ako si vytvoriť svoj výhodný balíček:


OBCHODNÉ PODMIENKY
Tieto obchodné a platobné podmienky definujú vzájomné obchodné vzťahy medzi Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r. o., a odberateľmi v rámci internetového kníhkupectva
www.orbispictus.sk.

Článok 1 – Základné ustanovenia
1. PREDÁVAJÚCI

Sídlo firmy Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r. o., (ďalej len OPI)

Hrachová 34

821 05 Bratislava
IČO: 17323266
IČO DPH SK2020 328035
Bankové spojenie: Tatrabanka Bratislava, č. ú.: 2628116171/1100;
Slovenská sporiteľňa Bratislava, č. ú.: 0179506617/0900;

VÚB Bratislava, č. ú.: 2046561451/0200.

Predávajúci je zapísaný pod spisovou značkou Sro, vložka číslo 2249/B v registri Okresného súdu Bratislava I.

Predávajúci je platiteľom DPH.

2. ODBERATEĽ (spotrebiteľ) môže byť každá právnická alebo fyzická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s OPI vystavením záväznej objednávky prostredníctvom virtuálneho kníhkupectva www.orbispictus.sk alebo objednávkou, ktorá spĺňa ustanovenia zákona č. 108/2000 o zásielkovom predaji.
3. TOVAROM sú všetky učebnice, metodické príručky a metodické poznámky, pracovné zošity, cvičebnice, zbierky a ďalšie publikácie uvedené vo virtuálnom kníhkupectve www.orbispictus.sk.

Článok 2 – Objednávanie tovaru
1. Odberateľ objednáva tovar v OPI odoslaním záväznej objednávky e-mailom, faxom alebo stlačením tlačidla ODOSLAŤ OBJEDNÁVKU. Vyjadruje tým, že obchodným podmienkam porozumel, overil si správnosť kontaktných údajov, množstvo objednávaných kusov a súhlasí s výslednou sumou na objednávke.
2. V každej záväznej objednávke musia byť vyplnené a overené požadované identifikačné údaje spolu s opisom tovaru a počtom kusov. Záväzné objednávky vybavuje distribučné oddelenie OPI v poradí, v ktorom prichádzajú.
3. OPI má právo objednávku zrušiť v prípade, keď tovar z rôznych príčin nie je možné zabezpečiť. V takomto prípade bude o tom odberateľ telefonicky alebo elektronickou poštou informovaný.


Článok 3 – Dodacie podmienky
1. Tovar OPI posiela všetkým odberateľom podľa štandardných podmienok len v rámci územia Slovenskej republiky prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s. Objednávky adresované do zahraničia sa vybavujú podľa osobitných pravidiel: k objednávkam do zahraničia sa účtuje poštovné podľa platnej tarify pošty, resp. kuriéra. Pri objednávkach adresovaných do zahraničia sa neakceptuje platba internet bankingom.
2. Odberateľom, ktorých úhrada bola pripísaná na účet firmy Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r. o., prostredníctvom internet bankingu, posiela OPI tovar prostredníctvom balíkovej služby Slovenskej pošty, a. s. V tomto prípade sa poštovné neúčtuje.

3. Odberateľom (školám po prihlásení do systému) OPI posiela tovar po prijatí objednávky spolu s faktúrou a poštovou poukážkou, ktorú treba uhradiť do dátumu splatnosti. Do zaplatenia plnej sumy je tovar majetkom firmy Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r. o.

4. Ostatným odberateľom (a neprihláseným školám) posiela OPI tovar formou dobierkovej služby Slovenskej pošty, a. s. V tomto prípade účtuje OPI k sume poštovné podľa platného cenníka Slovenskej pošty, a. s.
5. Rozhodnutie o spôsobe posielania tovaru je plne v kompetencii OPI.
6. OPI sa zaväzuje poslať tovar odberateľovi na adresu, ktorú uvedie v záväznej objednávke.
7. Ak si odberateľ zásielku tovaru nepreberie z dôvodu neprítomnosti alebo z dôvodu, o ktorom OPI neinformoval, OPI mu tovar opätovne nepošle.
8. Tovar OPI dodáva zabalený a zabezpečený štandardným spôsobom. Odberateľ je povinný skontrolovať kompletnosť zásielky hneď po jej prebraní. V prípade nezrovnalostí odberateľ kontaktuje distribučné oddelenie spoločnosti OPI. Odberateľ nesmie prebrať zásielku, ak je viditeľne poškodená prepravou. Túto skutočnosť odberateľ nahlási spoločnosti OPI, ktorá bude poškodenú zásielku reklamovať v Slovenskej pošte, a. s. Akékoľvek iné mechanické poškodenie tovaru nebude spoločnosťou OPI akceptované. Odberateľ zodpovedá za tovar od okamihu prevzatia zásielky.
9. Priemerné dodacie lehoty sa pohybujú podľa aktuálnych skladových zásob OPI a množstva objednaného tovaru. Spravidla je to
15 dní. Pre objednávky prijaté počas letných prázdnin sa dodacia doba predlžuje na 30 dní. V prípade väčších objednávok bude objednaný tovar rozdelený na niekoľko zásielok a dodaný postupne podľa stavu skladových zásob. Počas letných školských prázdnin sa objednávky škôl nevybavujú a budú zrealizované až v septembri.
10. Ponuka tovaru uvádzaná na stránkach virtuálneho kníhkupectva www.orbispictus.sk nepredstavuje aktuálny stav zásob v OPI, ale sortiment, ktorý OPI má, resp. malo
vo svojom edičnom pláne. Preto v niektorých prípadoch bude závisieť dodacia lehota aj od aktuálnych vydavateľských možností OPI. V prípade nutnosti výrazného predĺženia dodacej lehoty bude o tom odberateľ, ktorý si objednal väčšie množstvo daného tovaru, informovaný elektronickou poštou alebo telefonicky, a bude môcť svoju záväznú objednávku aj stornovať. V prípade, že odberateľ uhradil časť alebo celú sumu objednávky a nie je možné v zákonom stanovenej lehote tovar dodať, bude OPI telefonicky kontaktovaný.

Článok 4 – Ceny a platobné podmienky
1. Zoznam tovaru aj s aktuálnymi predajnými cenami je uverejnený vo virtuálnom kníhkupectve www.orbispictus.sk.
2. OPI si vyhradzuje právo tento cenník podľa potreby aktualizovať. OPI garantuje ceny v objednávke počas trvania lehoty dodania.
3. Ceny tlačených titulov (kníh, pracovných zošitov, metodických príručiek, kartičiek...) sú vrátane DPH (10 %) bez zliav, poštovného a balného. Ceny CD a DVD nosičov sú vrátane DPH (19 %). Zvýhodnené ceny platia len pri dodržaní stanovených podmienok. V opačnom prípade platia bežné ceny.
4. Platby sa uskutočňujú v eurách (EUR). OPI uplatňuje vždy jeden z nasledujúcich spôsobov platby pri dodávke objednaného tovaru:
Platba pri dodávke tovaru na dobierku (po prijatí tovaru) – odberateľ uhrádza tovar pri jeho prevzatí od Slovenskej pošty, a. s.
Platba prostredníctvom faktúry – tento spôsob platby je výnimočne umožnený niektorým školám.
Platba pri osobnom prevzatí – odberateľ uhrádza a preberá tovar priamo v sídle OPI. Predtým mu však odporúčame si telefonicky alebo elektronickou poštou overiť aktuálny stav skladových zásob.
Platba prostredníctvom internet bankingu – spôsob platby pri objednávaní cez portál www.orbispictus.sk. Platba sa realizuje na serveri konkrétnej banky a firma OPI je bankou informovaná o zrealizovaní platby. Výška platby vypočítaná systémom sa musí zhodovať s výškou úhrady prevedenou z banky odberateľa. Do zaplatenia plnej sumy nie je objednávka platná.

 

Článok 5 – Zodpovednosť

OPI nenesie zodpovednosť za oneskorené doručenie tovaru zavinené poštou, kuriérom (doručovateľom); oneskorené doručenie tovaru spôsobené nepresne, resp. nesprávne udanou adresou prijímateľa; poškodenie obsahu zásielky spôsobené doručovateľom. Pri viditeľnom poškodení tovaru (poškodený obal, viditeľné znehodnotenie prepravou...) nesmie byť zásielka prebraná.

 

Článok 6 – Reklamácia
1. Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený v OPI.
2. Pri uplatnení reklamácie je odberateľ povinný poškodený tovar vrátiť a preukázať sa faktúrou. Reklamácie sa vybavujú v zmysle reklamačného zákona.

Článok 7 – Odstúpenie od zmluvy zo strany odberateľa
Odberateľ, ktorý nenakupuje tovar v rámci svojej podnikateľskej činnosti, má právo v zmysle ustanovenia par. 12 zákona o ochrane spotrebiteľa (zákon č. 108/2000 Z. z.) odstúpiť od uzavretej zmluvy bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je povinný do 7 dní doručiť OPI list o odstúpení od zmluvy a informovať ho o spôsobe vrátenia ceny tovaru. Tovar je potrebné vrátiť na adresu sídla firmy spolu s kópiou faktúry. Náklady na vrátenie tovaru znáša podľa zákona odberateľ. Zodpovednosť za tovar do momentu odovzdania tovaru OPI nesie odberateľ. Je potrebné zvážiť vhodný spôsob vrátenia tovaru. Cena bude odberateľovi vrátená v zákonnej lehote 15 dní pri dodržaní zákonom stanovených podmienok.
Odstúpenie od zmluvy nemožno podľa zákona uplatniť na rozbalené CD alebo DVD.

Článok 8 – Záverečné ustanovenia
1. Odberateľ sa zaväzuje, že bude rešpektovať všetky ustanovenia autorského zákona
o kopírovaní, rozmnožovaní a šírení publikácií vydavateľstva OPI v akejkoľvek forme v zmysle platného Zákona o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorského zákona) č. 618/2003.
2. Od momentu vzniku obchodného vzťahu – po stlačení tlačidla ODOSLAŤ OBJEDNÁVKU
v záväznej objednávke – platia všetky práva a povinnosti vyplývajúce zo Zákona o ochrane spotrebiteľa, z Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka.
3. Právne vzťahy a podmienky neupravené v týchto obchodných podmienkach sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
4. Tieto obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňa 16. januára 2009.

V Bratislave 16. januára 2009.                            Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r. o.